Goda möjligheter till bättre affärer på den europeiska marknaden

Enligt Dealsuites senaste analys av den västeuropeiska M&A-marknaden var förvärvspriserna under det andra halvåret 2022 relativt stabila. Trots marknadsoron minskade den genomsnittliga EBITDA-multipeln för små och medelstora företag med endast 0,2 – från 5,4 to 5,2. Dealsuites analys visar också att det lönar sig att kasta ett större nät utanför Sveriges gränser i jakt på förvärvsobjekt eller köpare, då förvärvsmultiplarna kan skilja stort mellan länderna.

M&A-plattformen Dealsuite gör två gånger om året en analys av den västeuropeiska M&A-marknaden för små och medelstora företag. Detta segment avser företag/förvärvsobjekt med en årsomsättning mellan 1 – 200 miljoner Euro. Undersökningen omfattar drygt 1300 företagsmäklare och M&A-firmor i Storbritannien, Irland, DACH-länderna, Frankrike och Nederländerna. I Dealsuites senaste rapport jämförs M&A-utvecklingen under juli-dec med första halvåret 2022.

Fortsatt stark marknad men viss minskning i antal transaktioner

Även om marknaden visade på fortsatt hög aktivitet och den genomsnittliga förvärvsmultipeln för hela regionen låg på nästan oförändrad nivå så minskade antalet transaktioner mot slutet av 2022. För hela den analyserade marknaden sjönk transaktionerna med 7 respektive 8,5 % på sälj- och köparsidan mellan första och andra halvåret. Dock skilde sig volymförändringen mycket mellan olika länder. I Frankrike ökade till och med antalet genomförda transaktioner med 3 % bland köparna och i Nederländerna var nedgången bara 2 respektive 6 % på köpar- och säljsidan.

Den största inbromsningen skedde i Storbritannien och Irland med en transaktionsminskning bland köparna på 23 % jämfört med första halvåret 2022. Däremot var antalet genomförda transaktioner på säljsidan i stort sett lika många under andra halvåret. Även den genomsnittliga EBITDA-multipeln har minskat mest i Storbritannien och Irland, från cirka 5,4 till 5,1 mellan hösten 2021 till hösten 2022.

Flest transaktioner inom tjänstesektorn och industrin

Förändringen i antalet transaktioner ser ut att vara jämn över samtliga undersökta branscher i hela regionen. Endast inom fordon, transport och logistik samt besöksnäringen har genomförda affärer minskat något under årets andra hälft. De flesta transaktionerna sker inom tjänstesektorn och tillverkningsindustrin, vilket också är förväntat då dessa branscher är de största i segmentet.

Stora skillnader i förvärvsmultiplar mellan olika länder

Den genomsnittliga EBITDA-multipeln för hela regionen höll sig relativt stabil under hela 2022. Under det andra halvåret minskade den dock något, från 5,4 till 5,2. Beroende på bransch och land varierar multiplarna från 2,8 (detaljhandeln i Nederländerna) till 8,7 (mjukvaruutveckling i DACH-länderna).

Multiplarna har inte nämnvärt ökat i någon bransch under andra halvåret. Istället har de varit oförändrade eller minskat något i respektive bransch och land. Den största förändringen har skett inom e-handeln med en minskning på mellan -0,2 och -0,5 i olika länder. Även inom detaljhandeln har multiplarna minskat med -0,2 till -0,4 beroende på land.

Vid en sammanräkning av EBITDA-multiplarna i samtliga undersökta branscher hade Storbritannien, Irland och Nederländerna de lägsta genomsnittliga värderingarna i hela regionen. Undersökningen visar också på stora skillnader mellan förvärvspriserna i vissa branscher och länderna. Till exempel var den genomsnittliga EBITDA-multipeln 8,3 för hälso- och läkemedelsföretag i DACH-länderna. Multipeln för motsvarande objekt i Nederländerna var 6,2. Även inom detaljhandeln finns stora värderingsskillnader mellan länderna. I Frankrike låg multipeln kring 4,9 för ett detaljhandelsföretag under andra halvåret 2022, medan samma typ av företag värderades till 2,8 i Nederländerna.

Majoriteten tror 2023 blir ett bra år

De flesta mäklare, rådgivare och andra professionella inom detta M&A-segment tror att marknaden kommer att stabiliseras eller till och med förbättras under första halvåret 2023. Optimismen bland respondenterna var stark i samtliga länder, men allra högst i DACH-länderna där 48 % förväntade sig en stabilisering och 31 % trodde marknaden skulle förbättras.

Med Dealsuite kan Exitpartner matcha säljare och köpare i hela Europa

Dealsuites rapport visar tydligt att det kan vara mycket lönsamt att även rikta blicken utanför landets gränser och bredda marknaden vid en försäljnings- eller köpprocess. Men det handlar inte bara om möjligheten att få mer betalt för sitt företag eller hitta förvärvsobjekt till bättre pris. Det innebär också att säljare och köpare med bra matchning får större möjligheter att finna varandra.

Under hösten 2022 tecknade Exitpartner ett samarbetsavtal med M&A- och nätverksplattformen Dealsuite. Dealsuite knyter samman företagsmäklare och andra M&A-professionella samt matchar köpare och säljare över hela Europa på ett helt unikt sätt. Med hjälp av Dealsuite kan Exitpartner erbjuda ett bredare urval av affärsmöjligheter över landsgränserna, internationella expansionsvägar och högre värderingar.

Vill du veta mer om på vilket sätt Exitpartner kan hjälpa dig att sälja ditt företag eller hitta investeringsmöjligheter på den internationella marknaden, kontakta Anders Bley eller Roger Eriksson.

För mer information om Dealsuite besök www.dealsuite.com

Kalender
14 april, 2023